Valeria Meza, Fashion Photoshoot @ Corredor Universitario y Carretera Cuahutemoc a Chihuahua